İşveren hangi durumlarda sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir?

Doğukan ERDEM
Doğukan ERDEM

İşveren hangi durumlarda sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir?

İşverenin hangi hallerde sözleşmeyi haklı olarak feshedebileceği kanunda yazılıdır. İş
kanununun 25. Maddesi “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığıyla fesih
nedenlerini üç başlıkta toplamıştır. Bunlar; “sağlık sebepleri”, “ahlak ve iyiniyet
kurallarına uymayan haller” ve “zorlayıcı sebeplerdir”. Şimdi bu başlıkları inceleyelim.

Sağlık sebepleri ile işverenin derhal fesih hakkı

“İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden
doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple
doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.”

“İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.”

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle derhal fesih hakkı

“İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,
yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”

“İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı
asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.”

“İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.”

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması.”

“İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”
“İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
işlemesi.”

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda
üç işgünü işine devam etmemesi.”

“İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar
etmesi.”

“İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve
maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
uğratması.”

Zorlayıcı sebepler ile işverenin derhal fesih hakkı

“İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya
çıkması.”

Ve son olarak “işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın bildirim
süresini aşması.

”Yukarıda üç başlık halinde yazılan tüm bu durumlarda işveren iş sözleşmesini derhal haklı
nedene dayanarak feshedebilir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Ancak bu durumda dahi ücret ve eklentilerine ilişkin ödemeler işçiye yapılmalıdır.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Kalın sağlıcakla.

- Pamukova Halk Haber Sitesi, Doğukan ERDEM tarafından kaleme alındı
https://www.pamukovahalk.com/makale/3019685/dogukan-erdem/isveren-hangi-durumlarda-sozlesmeyi-hakli-olarak-feshedebilir